BETEGJOGOK RÖVID ISMERTETÉSE

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ VALÓ JOG
Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz.

A betegnek joga van az állapota által szakmailag indokolt szintű egészségügyi szolgáltató és – ha jogszabály kivételt nem tesz − a választott orvos egyetértésével az ellátását végző orvos megválasztásához, amennyiben azt az ellátás szakmai tartalma, az ellátás sürgőssége vagy az ellátás igénybevételének alapjául szolgáló jogviszony nem zárja ki.

AZ EMBERI MÉLTÓSÁGHOZ VALÓ JOG
Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani.
Az ellátás során a beteg jogainak gyakorlásában csak az egészségi állapota által indokolt ideig – törvényben meghatározott mértékben és módon – korlátozható. A beteg személyes szabadsága – ellátása során fizikai, kémiai, biológiai vagy pszichikai módszerekkel vagy eljárásokkal kizárólag sürgős szükség esetén, illetőleg a beteg vagy mások élete, testi épsége és egészsége védelmében korlátozható.

Kínzó, kegyetlen, embertelen, megalázó vagy büntető jellegű korlátozó intézkedést tilos alkalmazni. A korlátozó intézkedés csak addig tarthat, amíg az elrendelés oka fennáll. Korlátozó módszerek vagy eljárások alkalmazását a kezelőorvos, távollétében az ügyeletes orvos jogosult elrendelni. Állandó orvosi felügyelet hiányában – kivételesen indokolt esetben − ideiglenesen szakápoló is elrendelheti a korlátozást, de haladéktalanul köteles a kezelőorvost értesíteni, akinek azt tizenhat órán belül írásban jóvá kell hagynia. Ennek hiányában a korlátozást meg kell szüntetni. Korlátozó módszerek és eljárások alkalmazása esetén a beteg állapotát és testi szükségleteit rendszeresen - a szakmai szabályoknak megfelelően - ellenőrizni kell. A beteg egészségügyi dokumentációjában az ellenőrzés tényét és eredményét fel kell tüntetni.

A betegek várakoztatása csak méltányolható okból és ideig történhet. A betegellátás során a beteg szeméremérzetére tekintettel ruházata csak a szükséges időre és szakmailag indokolt mértékben távolítható el. A beteg jogosult saját ruháinak és személyes tárgyainak használatára.

A KAPCSOLATTARTÁS JOGA
A betegek fekvőbeteg gyógyintézetekben a betegtársaik jogainak figyelembevételével és az ellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhatják a kapcsolattartás jogát.

Kapcsolatot tarthatnak írásban, szóban más személyekkel, és látogatókat fogadhatnak a kórház házirendje szerint.
Súlyos állapotú betegeknek, kiskorú egyénnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy vagy szülője, illetve törvényes képviselője mellette tartózkodjon. A szülő nőnek joga van arra, hogy az általa megjelölt nagykorú személy vajúdás és szülés alatt folyamatosan vele lehessen.

A beteget megilleti a vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személlyel való kapcsolattartás és a szabad vallásgyakorlat.

AZ INTÉZMÉNY ELHAGYÁSÁNAK JOGA
A betegnek joga van az egészségügyi intézményt elhagyni, amennyiben azzal mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti. E jog csak a törvényben meghatározott esetekben korlátozható.

A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG
A tájékoztatáshoz való jog magában foglalja a személyre szóló, közvetlen tájékoztatást az egészségi állapot orvosi megítéléséről, a javasolt vizsgálatokról és gyógymódokról, lehetséges előnyökről és kockázatokról, döntési jogáról, más lehetséges megoldásokról, a további ellátásról, javasolt életmódról, az ellátásban közvetlenül közreműködő személyek nevéről, szakképzettségéről, beosztásáról. Ha a beteg nem kíván tájékoztatást kapni, meghatározza, hogy ki és milyen részletességgel tájékoztatható az állapotáról.

AZ ÖNRENDELKEZÉSHEZ VALÓ JOG
A beteg lehetőséget kap, hogy minden vele kapcsolatos döntésben részt vehessen, de kijelölhet helyettes döntéshozót is. Az egészségügyi beavatkozások elvégzéséhez beleegyezését írásban, szóban vagy ráutaló magatartással adja meg, de joga van az ellátás visszautasításához is.

Az invazív beavatkozás elvégzéséhez írásbeli nyilatkozat megtétele szükséges, amennyiben erre nem képes, két tanú együttes jelenlétében szóban vagy más módon megtett nyilatkozata szükséges. A beleegyezés hiányát csak a sürgős szükség és életveszély fennállása esete indokolhatja. Cselekvőképtelenség esetén a nyilatkozattételre a törvényes képviselő vagy a törvény által felsorolt személyek jogosultak.

AZ ELLÁTÁS VISSZAUTASÍTÁSÁNAK JOGA
A cselekvőképes beteget a törvényben előírtak szerint megilleti az ellátás visszautasításának joga. Bővebb tájékoztatást a kezelőorvostól kérjen.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓ MEGISMERÉSÉNEK JOGA
A beteg jogosult a gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni, a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról saját költségére másolatot kapni.

AZ ORVOSI TITOKTARTÁSHOZ VALÓ JOG
A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az ellátása során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék. A betegnek joga van arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről kiknek adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes megismeréséből.

Az egészségügyi szolgáltató köteles a beteg jogait érvényesíteni. A beteg jogosult a szolgáltatónál panaszt tenni, aki a panaszt köteles kivizsgálni és ennek eredményéről a beteget írásban tájékoztatni. A betegjogi képviselő ellátja a betegek jogainak védelmét, segíti megismerni és érvényesíteni azokat.