TÉRÍTÉSI DÍJAK

A 284/1997. (XII. 23.) Kormányrendelet 1.§.(6.) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kanizsai Dorottya Kórház hatáskörében megállapítható térítési díjak mértéke, a térítési díjak befizetésének rendje, valamint azok mérséklése, illetve elengedésére vonatkozó rendelkezések a „Térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatásokról és a térítés módjáról” szóló szabályzatban megtekinthető. Teljes térítési díjat köteles fizetni az a magyar és külföldi állampolgár, akinek nincs Magyarországon érvényes biztosítása. Az a beteg, aki nem hozza magával az érvényesített biztosítási kártyáját, vagy azt 10 napon belül felhívás ellenére sem mutatja be, úgy kell tekinteni, mintha nem lenne biztosítva.
A 2006. évi CXV törvény szerint a részleges térítési díj fizetésére kötelezett betegek a kezelési díj összegének a 30%-át befizetik a kórházi pénztárba.

Betegjogok rövid ismertetése:
Az egészségügyi ellátáshoz való jog
Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz.

Az emberi méltósághoz való jog
Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani. Az ellátás során jogainak gyakorlásában csak az egészségi állapota által indokolt ideig - törvényben meghatározott - mértékben és módon korlátozható.

A kapcsolattartás joga
A kapcsolattartás jogát betegeink betegtársaik jogainak tiszteletben tartásával és a betegellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhatják.

Az Intézmény elhagyásának joga
A betegnek joga van az egészségügyi intézményt elhagyni, amennyiben azzal mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti. E jog csak a törvényben meghatározott esetekben korlátozható.

A tájékoztatáshoz való jog
A betegnek joga van arra, hogy számára érthető módon kapjon tájékoztatást, figyelemmel életkorára, iskolázottságára, ismereteire és lelkiállapotára.

Az önrendelkezéshez való jog
Az önrendelkezési jog gyakorlása keretében a beteg szabadon döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza.
A betegnek joga van arra, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben részt vegyen és az egészségügyi beavatkozás elvégzéséhez megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését (a továbbiakban: beleegyezését) adja (nyilatkozat aláírásával).
Amennyiben a beteg cselekvőképtelen, a beleegyezés és a visszautasítás jogának gyakorlására a beteg törvényes képviselője, ennek hiányában a törvényben meghatározott személyek jogosultak.
A beteg beleegyezésére nincs szükség abban az esetben, ha az adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása, mások egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, ha a beteg közvetlen életveszélyben van.

Az ellátás visszautasításának joga
A cselekvőképes beteget a törvényben előírtak szerint megilleti az ellátás visszautasításának joga. Bővebb tájékoztatást a kezelőorvostól kérjen.

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga
A beteg jogosult a gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni, a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról saját költségére másolatot kapni.

Az orvosi titoktartáshoz való jog
A beteg jogosult arra, hogy egészségügyi és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék.

A betegek kötelezettségei:
A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani a vonatkozó jogszabályokat és az intézeti rendet.
A beteg és hozzátartozói kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait saját jogaik gyakorlása során.
A beteg és hozzátartozói jogainak gyakorlása során nem sértheti az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait.