KÖZÉRDEKŰ ADATOK (2017)

A 2011. évi CXII. Tv. melléklete szerint az Intézmény kötelezően közzéteendő közérdekű adatai.

[ - Intézményünk korábban publikált adataihoz kérem kattintson ide - ]

I. Szervezeti, személyzeti adatok
Sorszám Adat megnevezése Adat(ok) Dokumentumok Adatközlőcsökkenő sorrend
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Elérhetőségek

titkárságvezető
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
CsatolmányMéret
Office spreadsheet icon Organogram32.5 KB
titkárságvezető
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
CsatolmányMéret
Fájl Elerhetosegek18.13 KB
titkárságvezető
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
CsatolmányMéret
Microsoft Office document icon Kapcsolattartás10.5 KB
titkárságvezető
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége titkárságvezető
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
CsatolmányMéret
Microsoft Office document icon I_6.doc9.5 KB
titkárságvezető
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nincs

titkárságvezető
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nincs

pénzügyi-és számviteli osztályvezető
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nincs

titkárságvezető
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nincs

titkárságvezető
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
CsatolmányMéret
Microsoft Office document icon Elérhetőségek9.5 KB
titkárságvezető
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Sorszám Adat megnevezése Adat(ok) Dokumentumok Adatközlőcsökkenő sorrend
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

TÁJÉKOZTATÓK

CsatolmányMéret
Microsoft Office document icon AVSZ.pdf.doc124 KB
PDF icon SZMSZ.pdf227.23 KB
jogtanácsos
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven -
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről -
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

TÉRITÉSI SZABÁLYZAT

informatikai osztályvezető
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei informatikai osztályvezető
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nincs

titkárságvezető
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

HÍREK
ÁLLÁSHIRDETÉSEK
SAJTÓHÍREK

titkárságvezető
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai titkárságvezető
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Intézeti adatvédelmi felelős: Bognár Csaba

CsatolmányMéret
Microsoft Office document icon SZ-NK-29 1.21 MB
titkárságvezető
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk controlling osztályvezető
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai controlling osztályvezető
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél intézeti jogtanácsos
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek intézeti jogtanácsos
18. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma titkárságvezető
19. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata -
20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke -
21. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás intézeti jogtanácsos
22. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése intézeti jogtanácsos
III. Gazdálkodási adatok
Sorszám Adat megnevezése Adat(ok) Dokumentumok Adatközlőcsökkenő sorrend
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója
CsatolmányMéret
PDF icon 2017.évi költségvetés (PDF)560.76 KB
PDF icon 2016.évi beszámoló személyi juttatások és létszám alakulása - 8-9.űrlap (PDF)760.61 KB
PDF icon 2016.évi beszámoló mérleg és eredménykimutatás - 12-13.űrlap (PDF)1.11 MB
PDF icon 2016.évi beszámoló immateriális javak, tárgyi eszközök - 15.űrlap (PDF)113.5 KB
PDF icon 2016.évi beszámoló előirányzatok és teljesítések - 1-4.űrlap (PDF)2.2 MB
pénzügyi-és számviteli osztályvezető
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke bér-és munkaügyi osztályvezető
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond pénzügyi-és számviteli osztályvezető
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
CsatolmányMéret
PDF icon Költségvetésből nyújtott támogatások (PDF) - pub: 2011.07.1947.47 KB
PDF icon Üvegzseb (PDF) - pub: 2011.07.1962.7 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2012.06.0670.5 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2012.09.0770.5 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2013.03.2173 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2013.04.0473 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2013.06.1975 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2013.09.1875.5 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2013.11.1376.5 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2014.02.1377 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2014.05.2663.5 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2014.09.1663 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2015.06.1826 KB
PDF icon Üvegzseb (PDF) - pub: 2015.10.0163.88 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2016.01.2225.5 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2016.02.0356 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2016.03.1857 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2016.05.2358 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2017.03.2162 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2017.06.2172 KB
pénzügyi-és számviteli osztályvezető
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) pénzügyi-és számviteli osztályvezető
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések pénzügyi-és számviteli osztályvezető
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

PÁLYÁZATOK

stratégiai referens
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

KÖZBESZERZÉSEK
KÖZBESZ_2016
KÖZBESZ_2017
BUFE_2016_2017
BUFE_2015

intézeti jogtanácsos
Subscribe to ÉLELMISZEREK