A KÓRHÁZI HÁZIREND

A kórházban folyó gyógyító munka eredményessége és a betegek nyugalma érdekében a „Kórházi Házirendben” foglalt szabályokat mindig szem előtt kell tartani, segítve ezzel az orvosok, az ápoló személyzet munkáját és a betegtársaik gyógyulását.
A kórházban való benntartózkodása alatt a higiénés szabályok betartása mellett saját ruházat (pizsama, hálóing, hálókabát, papucs) viselhető. Azokon az osztályokon, ahol csak kórházi ruházat használható (a higiénés szabályok miatt) az osztályon történő elhelyezéskor a beteg figyelmét erre külön felhívjuk.
Az intézet teljes területén a dohányzás tilos! Szeszes italt az intézetbe behozni és fogyasztani tilos! Ha Ön mobiltelefonnal rendelkezik, használatakor kérjük, legyen tekintettel környezetére. Ahol zavarja a kórház berendezéseinek működését /diagnosztikai egység, kezelő/, vagy betegtársait ott kérjük, ne használja. Osztályaink saját házirenddel szabályozzák működésüket. Kérjük ezeket is figyelmesen olvassa el!

KÓRHÁZI NAPIREND

• 6.00 - 7.00 Ébresztés, hőmérőzés, tisztálkodás
• 7.00 - 8.00 Vizsgálatok előkészítése, reggeli
• 8.00 - 12.00 Vizitek, vizsgálatok, kezelések, műtétek
• 12.00 - 13.00 Ebéd
• 14.00 - 15.00 Csendes pihenő - kérjük, hogy ezen idő alatt a kórteremben tartózkodjanak
• 14.00 - 18.30 Beteglátogatás
• 19.00 - 21.00 Vizsgálati előkészítések, ügyeletes orvosi vizit, vacsora
• 22.00 - Villanyoltás, éjszakai pihenő
Egyes osztályok munkarendje szerinti eltérésekről az osztályon kapnak tájékoztatást.
Akinek állapota megengedi, 15 és 21 óra között (a vacsoraidő kivételével) a társalgóban vagy az erre kijelölt folyosórészen, illetve 16-tól 20 óráig az intézet területén belül lévő parkban tartózkodhat. Ha az osztályt el kívánja hagyni, kérjük, jelezze a szolgálatban lévő ápolónak.
Saját gyógyulása érdekében kérjük, hogy tartsa be orvosa és az ápoló személyzet gyógykezeléssel kapcsolatos utasításait, kéréseit. Kórházi gyógykezelése alatt kizárólag a kezelőorvos által előírt és egyeztetett gyógyszereket szedheti.
Műtétes osztályok kórtermeibe dobozos, míg a többi betegosztályra csak csomagolt vágott virág hozható be. Cserepes, földes virág tartása a kórtermekben nem engedélyezett a fertőzés veszély miatt.
Az intézeti TV készülékek 21 óráig az osztályok házirendje szerint használhatók. A televízióval felszerelt szobákban műsor a vizitek, kezelések kivételével betegtársaikkal egyetértésben nézhető.

AZ ÉTKEZÉS

Kórházunk, az orvosi előírásoknak megfelelő étkezést biztosít az ápolás részeként. Az étkezéssel kapcsolatos kérdéseit az ápolónak jelezheti, ő gondoskodik arról, hogy a dietetikus felkeresse Önt. A kórház hideg vacsorát ad, melyet az ápolók osztanak ki. Minden osztályon mikrohullámú ételmelegítő és hűtőszekrény áll rendelkezésre. A felvétel napján ebédet és vacsorát, távozás napján reggelit biztosítunk.
Kérjük, Tisztelt Betegeinket, hogy a hűtőszekrényben elhelyezett ételük csomagolására írják fel nevüket! A beteg kérésére, térítési díj ellenében, betegségének megfelelően, - a kezelőorvos és dietetikai nővér utasítása szerint - étlapról is választhat.

FELVILÁGOSÍTÁS ÁLLAPOTÁRÓL

A betegségével kapcsolatos minden kérdésével kezelőorvosához (osztályos orvos) fordulhat. Felvilágosítást a betegségről, a gyógyítás módjáról Önnek és az Ön által megjelölt hozzátartozónak /más személynek/, kizárólag a kezelőorvos adhat. Kórházi felvételkor kell megnevezni Önnek a fent említett személyeket, valamint azt a személyt, aki váratlan helyzetekben Ön helyett rendelkezhet. Ha az ápolással kapcsolatban észrevétele, panasza vagy kívánsága van, kérjük, azt a vezető ápolónak jelezze.

LELKI SZOLGÁLAT

Önt megilleti a vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személlyel való kapcsolattartásnak és vallása szabad gyakorlásának joga. Az osztályon folyó gyógyító munka zavartalanságának biztosítása mellett minden beteg szabadon gyakorolhatja vallását és az egyházi személlyel való kapcsolattartást.
A Kórház Kápolna nyáron 8 és 19 óra, télen 8 és 17 óra között kereshető fel. Megközelíteni a 3-as épület (Belgyógyászati) felől lehet.

Szentmisék időpontjai:
- Vasárnap reggel 8 óra
- Hónap első csütörtökén 18 óra
- Minden hónap 13-án: nyáron 17 óra, télen 16 óra
- Naponta 15 -17 óra között imaórán lehet részt venni.

Elérhetőségek:
- Jézus Szíve Plébánia: 06 93/313-301
- Szent József Plébánia: 06 93/313-849
- Evangélikus Lelkészi Hivatal: 06 93/311-320
- Református Lelkészi Hivatal: 06 93/311-483
- Zsidó Hitközség: 06 93/316-038

BETEGLÁTOGATÁS

Munkanapon: 14-18.30 óráig
Munkaszüneti napon: 10-12 óráig, 14-18.30 óráig
Intenzív osztályon: 11-12 óráig, 16-17 óráig

A javasolt látogatási idő 15-18 óra közötti időszak. Az Ön és betegtársai nyugalma és gyógyulása érdekében kérjük, hogy kettőnél több látogatót egyszerre ne fogadjon! Állapotától függően az osztály társalgójában, vagy szép idő esetén a kellemes kórházi parkban fogadhatja őket. A kórház veszélyes üzem, ezért tizennégy éven aluli gyermeket, saját érdekében ne hozzanak látogatóba! Mert számos veszélynek, betegségnek tehetik ki, amelyekért a kórház nem vállal felelősséget.

Súlyos állapotú betegek, kiskorú betegek, ill. szülőnő esetén, ha a hozzátartozó a beteg mellett kíván tartózkodni, erre vonatkozó kérését az osztályvezető főorvosnak kell jeleznie. Az osztályvezető főorvos, vagy ügyeletvezető javaslata alapján a kórház vezetése (az osztályos működési rendben foglaltak szerint) biztosítja a beteg melletti benntartózkodást, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal.

ELBOCSÁTÁS, ELTÁVOZÁS

Az intézetből eltávozásra - ha ez nem akadályozza a beteg gyógyulását, folyamatos kezelését és az osztály rendjét - az osztályvezető főorvos (helyettese) adhat engedélyt. Az eltávozás tényét, valamint időpontját az osztályon dolgozó egészségügyi szakszemélyzetnek a beteg dokumentációjában rögzíteni kell.

A beteget akkor bocsátjuk otthonába, ha már nem szorul kórházi gyógykezelésre. Az ápoló kiadja a betegnek a ruházatát és visszaveszi a kórházi felszerelési tárgyakat.

A HÁZIPÉNZTÁR-ban elhelyezett értéktárgyakat és készpénzt a beteg, hozzátartozója vagy a meghatalmazott osztályos ápoló veheti át. A beteg távozáskor aláírja a betegdokumentációt, kezelőorvos átadja a Zárójelentést, leleteket és a Kórházi igazolást. Kórházi ápolását követően házi betegápoló csoport munkáját veheti igénybe.

TÉRÍTÉSI DÍJAK

A 284/1997. (XII. 23.) Kormányrendelet 1.§.(6.) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kanizsai Dorottya Kórház hatáskörében megállapítható térítési díjak mértéke, a térítési díjak befizetésének rendje, valamint azok mérséklése, illetve elengedésére vonatkozó rendelkezések a „Térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatásokról és a térítés módjáról” szóló szabályzatban megtekinthető. Teljes térítési díjat köteles fizetni az a magyar és külföldi állampolgár, akinek nincs Magyarországon érvényes biztosítása. Az a beteg, aki nem hozza magával az érvényesített biztosítási kártyáját, vagy azt 10 napon belül felhívás ellenére sem mutatja be, úgy kell tekinteni, mintha nem lenne biztosítva.
A 2006. évi CXV törvény szerint a részleges térítési díj fizetésére kötelezett betegek a kezelési díj összegének a 30%-át befizetik a kórházi pénztárba.

Betegjogok rövid ismertetése:
Az egészségügyi ellátáshoz való jog
Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz.

Az emberi méltósághoz való jog
Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani. Az ellátás során jogainak gyakorlásában csak az egészségi állapota által indokolt ideig - törvényben meghatározott - mértékben és módon korlátozható.

A kapcsolattartás joga
A kapcsolattartás jogát betegeink betegtársaik jogainak tiszteletben tartásával és a betegellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhatják.

Az Intézmény elhagyásának joga
A betegnek joga van az egészségügyi intézményt elhagyni, amennyiben azzal mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti. E jog csak a törvényben meghatározott esetekben korlátozható.

A tájékoztatáshoz való jog
A betegnek joga van arra, hogy számára érthető módon kapjon tájékoztatást, figyelemmel életkorára, iskolázottságára, ismereteire és lelkiállapotára.

Az önrendelkezéshez való jog
Az önrendelkezési jog gyakorlása keretében a beteg szabadon döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza.
A betegnek joga van arra, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben részt vegyen és az egészségügyi beavatkozás elvégzéséhez megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését (a továbbiakban: beleegyezését) adja (nyilatkozat aláírásával).
Amennyiben a beteg cselekvőképtelen, a beleegyezés és a visszautasítás jogának gyakorlására a beteg törvényes képviselője, ennek hiányában a törvényben meghatározott személyek jogosultak.
A beteg beleegyezésére nincs szükség abban az esetben, ha az adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása, mások egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, ha a beteg közvetlen életveszélyben van.

Az ellátás visszautasításának joga
A cselekvőképes beteget a törvényben előírtak szerint megilleti az ellátás visszautasításának joga. Bővebb tájékoztatást a kezelőorvostól kérjen.

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga
A beteg jogosult a gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni, a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról saját költségére másolatot kapni.

Az orvosi titoktartáshoz való jog
A beteg jogosult arra, hogy egészségügyi és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék.

A betegek kötelezettségei:
A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani a vonatkozó jogszabályokat és az intézeti rendet.
A beteg és hozzátartozói kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait saját jogaik gyakorlása során.
A beteg és hozzátartozói jogainak gyakorlása során nem sértheti az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait.

KÉRÉSEK, PANASZOK

Az orvosi vizsgálatokkal, a gyógykezeléssel, az ápolással, az étkezéssel és általában az ellátással, az intézeti körülményekkel, valamint a Házirenddel kapcsolatos kéréseit, észrevételeit, panaszait kérjük, közölje kezelőorvosával. Amennyiben nem kap megnyugtató választ, akkor az osztályvezető főorvoshoz (helyetteséhez), végső esetben az Orvos-igazgatóhoz vagy a Betegjogi Képviselőhöz forduljon.

Betegjogi képviselő elérhetőségéért kattintson ide!

Kórházunk fekvőbetegei körében betegelégedettségi vizsgálatot végzünk. Betegfelvétel alkalmával Ön megkapja az ápolótól az elégedettséget felmérő kérdőívet. Nagyban segíti munkánkat, ha ezt gondosan átolvassa, és a feltett kérdésekre választ ad. Távozáskor a Kérdőívet az osztályon elhelyezett gyűjtődobozba kérjük bedobni!

A SAJTÓNYILVÁNOSSÁG RENDJE

A kórház területén kép- vagy hangfelvétel készítése tilos! Írásos kérelem alapján a Főigazgató engedélyezheti. Kórházban kezelt beteg a felvételeken csak személyes beleegyezésével vehet részt. A beleegyező nyilatkozatot kérés esetén a betegdokumentációhoz kell csatolni.
A sajtónyilvánosság, a résztvevők részéről nem sértheti az orvosi titoktartással, és a személyiségi jogokkal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeket sem.